Pagrindiniai dokumentai priimant ir atleidžiant darbuotoją

2021-01-09 15:12:29, Legalscrolls

Visuomet džiugu pasveikinti naują kolegą prisijungus į darbo kolektyvą. Tačiau, jei esate darbdavys arba jums yra pavestos funkcijos įdarbinti būsimą darbuotoją – šis džiaugsmas gali apkarsti bandant išsiaiškinti, kaip reikia teisingai įforminti naujojo darbuotojo atvykimo faktą. Nors įdarbinimo procesas turi nemažai žingsnių, juos išmokus, įdarbinimo eiga gali ir netapti neįveikiamu rūpesčiu. Tad ką reikia žinoti apie dokumentus priimant ir atleidžiant darbuotoją?

Darbuotojo įdarbinimo procesas - kokių dokumentų reikia

Norint tinkamai įdarbinti darbuotoją ir sklandžiai jį priimti į kolegų gretas, turite užpildyti šiuos dokumentus:

Prašymas priimti į darbą

Pirmiausiai, norint pradėti įdarbinimo procesą, būsimas darbuotojas turi užpildyti prašymą priimti į darbą. Tai yra itin paprastos formos dokumentas, kuriame darbuotojas įveda duomenis apie save ir būsimą darbdavį bei nurodo būsimų pareigų pavadinimą, darbo krūvį ir nuo kada asmuo prašo pradėti dirbti naujose pareigybėse. Šį dokumentą būsimas darbuotojas pasirašo ir jį išsiunčia darbdaviui.

Įsakymas dėl priėmimo į darbą

Darbdavys, gavęs asmens prašymą priimti jį į darbą, privalo užpildyti įsakymą dėl priėmimo į darbą, kuriuo nurodo, jog prašymą surašęs asmuo yra įdarbinamas į minėtąsias pareigas. Šis dokumentas taip pat yra nesudėtingas užpildyti, kadangi jame darbdavys teturi nurodyti darbuotojo vardą ir pavardę, pareigas, darbo pradžią, darbo valandų trukmę bei mėnesinio darbo užmokesčio dydį.

Darbo sutartis

Darbdaviui pasirašius įsakymą dėl priėmimo į darbą, galima pradėti pildyti darbo sutartį. Darbo sutartis pasižymi tuo, jog čia abejos šalys susitaria dėl visų darbo sąlygų, jų tinkamo vykdymo, taip pat, nustato ne tik darbuotojo teises ir pareigas, bet ir aptaria nuostatas dėl sutarties galiojimo, funkcijų atlikimo, atostogų trukmės ir kt. Išsami ir detaliai aprašyta darbo sutartis apsaugos abejas šalis nuo ateityje galinčių iškilti nesklandumų bei taps raštišku įrodymu, jei atsirastų ginčų ir nesutarimų. Užpildžius ir pasirašius visus šiuos tris dokumentus, asmuo tampa pilnaverčiu darbuotoju ir gali nedelsiant pradėti dirbti, nebent darbo sutartyje yra susitariama kitaip.

Prašymas taikyti NPD

Atkreiptina, jog jei įdarbintas asmuo gauna mažesnį mėnesinį atlygį nei 2666 EUR, jam gali būti taikomas neapmokestinamas pajamų dydis. Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) - tai suma, kuria darbo užmokestis nėra apmokestinamas gyventojų pajamų mokesčiu (GPM). Tačiau, šis mokestis netaikomas tik nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams, tuo tarpu, jei nenuolatinis Lietuvos Respublikos pilietis pageidauja, jog jam taip pat būtų taikomas neapmokestinamas gyventojų pajamų mokestis, toks atvejis įmanomas tik pildant metinę pajamų deklaraciją.

Jei darbuotojas nori, jog jam būtų taikomas NPD, tam jis turi užpildyti prašymą. Prašymas taikyti NPD – tai dokumentas, kuriame asmuo prašo darbdavį taikyti jam neapmokestinamąjį pajamų dydį, vadovaujantis LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio numatyta tvarka. Dokumente darbuotojas turės nurodyti savo kontaktinius duomenis, taip pat įvesti įmonės pavadinimą, kurioje dirba bei įvesti datą, nuo kada prašo darbdavio taikyti NPD bei aprašyti pridedamus priedus.

Darbuotojo atleidimo procesas - kokių dokumentų reikia

Tačiau, pasitaiko atvejų, kuomet tenka atsisveikinti su esamu darbuotoju. Kaip elgtis tokiu atveju ir kokius dokumentus pildyti, norint atleisti esamą darbuotoją iš pareigų?

Prašymas atleisti iš darbo

Jei darbuotojas nori išeiti iš darbo savo noru, jis privalo užpildyti prašymą atleisti iš darbo ir jį pateikti savo darbdaviui. Prašymas atleisti iš darbo – tai dokumentas, kuriame asmuo prašo jį išleisti iš darbo pagal darbo kodekso 55 straipsnį. Šis prašymas privalo būti pateiktas raštu, darbdavį įspėjant ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų. Darbuotojas prašyme turi nurodyti prašymo surašymo ir atleidimo iš darbo datas bei įvesti savo pareigas bei vardą ir pavardę. Remiantis darbo kodeksu, darbuotojas gali nepaisyti 20 dienų termino.

Jei darbuotojas apsigalvoja dėl prašymo atleisti iš darbo, pagal Darbo kodeksą jis gali atšaukti savo prašymą per tris darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Praėjus šiam terminui, jis šį prašymą gali atšaukti tik su darbdavio sutikimu.

Įsakymas dėl atleidimo iš darbo

Nepriklausomai nuo priežasčių, darbuotojo atleidimo iš darbo procesu, darbdaviui privalu užpildyti įsakymą dėl atleidimo iš darbo. Kitaip tariant, šis įsakymas – tai dokumentas, kuriuo darbdavys įsako atleisti darbuotoją iš darbo, pasibaigus darbo sutarčiai.

Darbo sutartis pasibaigia:

  • nutraukus darbo sutartį šalių susitarimu;
  • nutraukus darbo sutartį vienos iš šalių iniciatyva;
  • nutraukus darbo sutartį darbdavio valia;
  • nutraukus darbo sutartį nesant šalių valios;
  • mirus darbo sutarties šaliai – fiziniam asmeniui;
  • kai neįmanoma nustatyti darbdavio – fizinio asmens ar darbdavio atstovų buvimo vietos;
  • kitais Darbo Kodekse ir kituose įstatymuose nustatytais pagrindais.

Darbdavys, pildantis šį įsakymą, turi nurodyti atleidžiamo darbuotojo vardą ir pavardę, jo asmens kodą bei nurodyti, nuo kada darbuotojas yra atleidžiamas. Įsakymas privalo būti pasirašytas įmonės direktoriaus.

Pranešimas apie darbo sutarties nutraukimą

Jei darbuotojas atleidžiamas darbdavio iniciatyva, tuomet atleidimo procese naudojamas ir pranešimas apie darbo sutarties nutraukimą. Remiantis Darbo kodeksu, darbdavys turi teisę nutraukti neterminuotą arba terminuotą darbo sutartį prieš numatytą terminą, jeigu darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa perteklinė dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su darbdavio veikla. Atkreipkite dėmesį, jog norint atleisti darbuotoją, apie tai jam pranešti turite ne vėliau nei prieš mėnesį, o jeigu darbo santykiai yra trumpesni nei vieneri metai – prieš dvi savaites.

preloader